Skip to content

Privacy & cookies

Dutch Jewel Design, gevestigd aan Goudsbloemweg 7, 1338 RJ Almere, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Goudsbloemweg 7

1338 RJ Almere

Nederland

eva@dutchjeweldesign.nl


Eva de Hilster is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch Jewel Design. Zij is te bereiken via eva@dutchjeweldesign.nl

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

  • Dutch Jewel Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Uitvoeren van bestellingen die via de webshop. Wij slaan hierbij de volgende gegevens op in onze website: naam, adresgegevens t.b.v. factuuradres (en indien aangegeven een bezorgadres), e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres (geautomatiseerd).
  • Reageren op een vraag die u stelt via e-mail. Wij slaan hierbij de volgende gegevens op: naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.
  • Dutch Jewel Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Dutch Jewel Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om contact te houden zal ik daarom gegevens bewaren, maar u kunt ten alle tijde aangeven dat u verwijderd wilt worden uit mijn gegevens.

Uitzondering hierop zijn gegevens die dienen te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals administratie die voor de belasting 7 jaar bewaard dient te worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Jewel Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Dutch Jewel Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Jewel Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eva@dutchjeweldesign.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Dutch Jewel Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Dutch Jewel Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eva@dutchjeweldesign.nl